ประกันอัคคีภัย

 

ความคุ้มครองพื้นฐาน

กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้น
กับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจาก

1.ไฟไหม้ แต่ไม่รวมถึงความเสียหาย
    1.1 จากแรงระเบิด อันเป็นผลมาจากไฟไหม้ เว้นแต่แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้ สำหรับทำแสงสว่าง
หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย
    1.2 โดยตรงหรือโดยอ้อมจากแผ่นดินไหว
    1.3 ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจาก
        1.3.1 การบูดเน่าหรือการระอุตามธรรมชาติ หรือ การลุกไหม้ขึ้นเอง
เฉพาะที่เกิดจากตัวทรัพย์สินนั้นเองเท่านั้น หรือ
        1.3.2 การที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ในระหว่างกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งใช้ความร้อน
หรือการทำให้แห้ง
   2. ฟ้าผ่า
   3. แรงระเบิดของแก๊ส ที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น แต่ไม่รวมถึง
ความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหว

ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษ (สามารถเลือกซื้อเพิ่มได้ โดยชำระ
เบี้ยประกันภัยเพิ่ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณารับประกันภัย
ของบริษัทประกันภัย) ภัยที่ขอซื้อเพิ่มเติมได้มีดังนี้

 • ภัยลมพายุ  (กรณีไม่ได้ประกาศเป็นภัยพิบัติ)
 • ภัยจากลูกเห็บ
 • ภัยระเบิด
 • ภัยอากาศยาน
 • ภัยจากยวดยานพาหนะ
 • ภัยจากควัน
 • ภัยแผ่นดินไหว (กรณีที่ไม่ได้ประกาศเป็นภัยพิบัติ)
 • ภัยน้ำท่วม (กรณีที่ไม่ได้ประกาศเป็นภัยพิบัติ)
 • ภัยเนื่องจากน้ำ
 • ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน
 • ภัยจากการกระทำอย่างป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย
 • ภัยเกิดขึ้นเองตามปกติวิสัย มีการลุกไหม้หรือระเบิด
 • ภัยเกิดขึ้นเองตามปกติวิสัย และ/หรือ ไม่มีการลุกไหม้หรือระเบิด
 • ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า

ข้อยกเว้นของกรมธรรม์
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง
   1. ความเสียหายซึ่งเกิดจากสงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะมีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การกระทำของผู้ก่อการร้าย การปฏิวัติ การรัฐประหาร
การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
   2. ความเสียหายที่เป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจากสาเหตุดังนี้
       2.1 การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกาก นิวเคลียร์ใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
       2.2 การระเบิดของกัมมันตรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือทรัพย์อันตรายอื่นใดที่อาจเกิด
การระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
   3. ความเสียหายต่อทรัพย์สินซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือมีสิทธิ
ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล หรือกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่ง ยกเว้นความเสียหายส่วนเกินกว่าจำนวนเงิน ซึ่งจะได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวนั้น
4. ทรัพย์สินต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
       4.1 สินค้าที่อยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รับฝากทรัพย์
       4.2 เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมนี
       4.3 โบราณวัตถุหรือวัตถุสำหรับความเสียหายรวมส่วนที่เกินกว่า 10,000 บาท
       4.4 ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลายแบบ หรือแบบพิมพ์ หรือแม่พิมพ์
       4.5 หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่าง ๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค สมุดบัญชี หรือสมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใด ๆ
       4.6 วัตถุระเบิด
       4.7 ไดนาโม หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจาก หรือเพราะการเดินเครื่องเกินกำลัง หรือได้รับกระแสไฟฟ้าเกินกำลัง หรือไฟฟ้าลัดวงจร รวมถึงไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า
เฉพาะเครื่องที่เกิดการเสียหายในกรณีดังกล่าว
   5. ความเสียหายต่อเนื่องใด ๆ ทุกชนิดเว้นแต่การสูญเสียรายได้จากค่าเช่าที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ว่าได้รับความคุ้มครอง
   6. ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สิน โดยคำสั่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
MBTS Broking Servises Co.,Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556, 0-2679-5853

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link