ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

 

กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจาก

   1. ไฟไหม้ รวมถึงไฟไหม้ป่า พุ่มไม้ พงรก และการเผาป่าเพื่อปราบพื้นที่
   2. ฟ้าผ่า รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจร
เนื่องจากฟ้าผ่า
   3. การระเบิดทุกชนิด
   4. ภัยจากยานพาหนะ หรือช้าง ม้า วัว ควาย
       จากการชนโดยยานพาหนะต่าง ๆ (รวมถึงช้าง ม้า วัว ควาย)
       * แต่ต้องไม่ใช่ยานพาหนะของผู้เอาประกันภัย
   5. ภัยจากอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน
        - จากการชน หรือตกใส่
        - ตัวอากาศยาน หรือ ของที่ตกจากอากาศยาน
        - อากาศยาน ให้หมายรวมถึง จรวด และยานอวกาศด้วย
   6. ภัยเนื่องจากน้ำ
        - เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ
        - จากการปล่อย รั่วไหล ล้น
        - จากท่อน้ำ ถังน้ำฯ รวมถึงน้ำฝนที่ผ่านเข้าทางอากาศที่ชำรุด
        * แต่ไม่รวมถึง น้ำท่วม และท่อประปาที่แตกนอกอาคาร

ภัยที่ซื้อเพิ่มเติมได้

  • ภัยลมพายุ
  • ภัยจากลูกเห็บ
  • ภัยจากควัน
  • ภัยแผ่นดินไหว
  • ภัยน้ำท่วม
  • ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน
  • ภัยเนื่องจากป่าเถื่อนและการกระทำด้วยเจตนาร้าย
  • ภัยระอุ
  • ภัยระอุที่มีการลุกไหม้ / ระเบิด
  • ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า

การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย
ผู้เอาประกันสามารถเลือกการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยได้ 2 แบบ คือ
   1. แบบปกติ โดยการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน (Actual Cash Value)
   2. แบบการชด ใช้ตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost Valuation หรือ New for Old)

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
   1. การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน (Actual Cash Value)
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าที่แท้จริงทรัพย์สิน มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินเท่ากับ
มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ หัก ด้วยค่าเสื่อมราคา ณ เวลาและสถานที่ที่เกิดความเสียหาย
   2. การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost Valuation) บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ ณ เวลา และสถานที่
ที่เกิดความเสียหาย

ประโยชน์เพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
   1. ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองพื้นฐานเพิ่มขึ้น จากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ซึ่งให้ความคุ้มครอง
พื้นฐานเพียง 3 ภัย ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่าง หรือประโยชน์
เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น แต่กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ให้ความคุ้มครองพื้นฐานเพิ่มเป็น
6 ภัย ดังได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
   2. ให้ประโยชน์กรณีกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยคลาดเคลื่อน

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยกรมธรรม์ ฯ ที่อยู่อาศัย
ถ้าหากจำนวนเงินเอาประกันภัย
น้อยกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะลดลงตามหลักการเฉลี่ย
ถ้าหากจำนวนเงินเอาประกันภัยคลาดเคลื่อน
จากมูลค่าที่แท้จริง แต่ยังไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
ของมูลค่าทรัพย์สิน เมื่อเกิดความเสียหายเพียงบางส่วน บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมเสมือนกับที่ได้ทำประกันไว้เต็มมูลค่า

(หลักการเฉลี่ย หมายถึง ในกรณีที่จำนวนเงินเอาประกันต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของประกันภัยจะชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนลดลงตามส่วน)


   3. เพิ่มเงื่อนไขให้บริษัทต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพร้อมทั้งดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผิดนัด
ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
MBTS Broking Servises Co.,Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556, 0-2679-5853

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link