Example Frame
Slide 1

บริจาคเครื่องบริโภค และอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร จังหวัดนครนายก

Slide 2

นายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคล คุณภาพดีเด่น ประจำปี 2556

Slide 3

นายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคล คุณภาพดีเด่น ประจำปี 2555

Slide 4

นายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคล คุณภาพดีเด่น ประจำปี 2554

Slide 5

กิจกรรม BREAK THE ICE และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม ” ณ โรงแรม ธารามันตรา จ.เพชรบุรี

Slide 6

กิจกรรม CSR ณ โรงเรียนบ้านต้นลำแพน จ.สมุทรสงคราม

MBTS Broking Services CO., LTD.

 

MBTS
บริษัท เอ็มบีทีเอส โบรกกิ้ง เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน
5 ล้านบาท เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับการประกันภัยต่างๆให้แก่บริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ขนาดย่อม และบุคคลทั่วไป ที่มีความต้องการที่จะทำประกันภัยแต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจหรือ
ยังไม่สามารถตัดสินใจเลือกประเภทการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมที่สุดได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : center@mbtsbroking.com

Link